เอกสารการจดโดเมน .th

Domain Name นามสกุล .th
ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
ขึ้นกับนามสกุลของ domain
โทร. 02-235-5877-79
ทีมงานพร้อมเช็ค โดเมน ให้ค่ะ

ความพร้อมของเอกสารช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ จดโดเมน ให้กับคุณ และองค์กรของคุณ ก่อนอื่นเลย ต้องเลือกนามสกุลโดเมนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงทำการเช็คว่าโดเมนนั้น ๆ ยังว่างอยู่หรือไม่ และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อยื่นคำร้องขอจดโดเมน ต่อไป

สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

register domain
 1. จดทะเบียนโดเมน โดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
  • ชื่อโดเมน จำเป็นต้องสอดคล้อง เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้
  • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมน ได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
  เอกสารที่ใช้ สำหรับองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  เอกสารที่ใช้ สำหรับองค์กรที่จดทะเบียนนอกประเทศไทย
  1. ต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  2. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  3. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  4. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
  5. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  6. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมน ในชื่อ XXX.CO.TH
 2. จดทะเบียนโดเมน โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
  • ชื่อโดเมน จำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
  • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
  องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
  เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมน
  • เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น
  เอกสารที่ใช้
  • หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมน โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท
register domain เอกสารที่ใช้
 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
* กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมน พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน * เอกสารที่ใช้
 • หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมน .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
register domain

สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 1. จดทะเบียนโดเมน โดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 2. เอกสารที่ใช้
  • หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
 3. จดทะเบียนโดเมน ในนามบุคคล

 4. เอกสารที่ใช้
  • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
เอกสารที่ใช้
 • หนังสือรับรองจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งรับรองสถานะขององค์กรว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP)
 • หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรองหน่วยงานที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนนี้เป็นหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)
เอกสารที่ใช้
 • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
* กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง *
เอกสารที่ใช้
 • หนังสือรับรอง จาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรอง ได้จาก สท.ทหาร